500

Celem świadczenia wychowawczego jest częściowe pokrycie wydatków związanych z wychowywaniem dziecka, w tym z opieką nad nim i zaspokojeniem jego potrzeb życiowych.

Komu przysługuje zasiłek rodzinny.

 1. matce,
 2. ojcu,
 3. opiekunowi prawnemu dziecka lub opiekunowi faktycznemu, jeżeli wystąpił z wnioskiem do sądu opiekuńczego o przysposobienie dziecka.

Świadczenie przysługuje do ukończenia przez dziecko 18 roku życia.

Świadczenie wychowawcze nie przysługuje, jeżeli:

 • dziecko pozostaje w związku małżeńskim,
 • dziecko zostało umieszczone w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie albo w pieczy zastępczej,
 • pełnoletnie dziecko ma ustalone prawo do świadczenia wychowawczego na własne dziecko,
 • członkowi rodziny przysługuje za granicą na dziecko świadczenie o podobnym charakterze do świadczenia wychowawczego, chyba że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy międzynarodowe o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej,

Świadczenie wychowawcze na dane dziecko nie przysługuje, jeżeli osobie samotnie wychowującej dziecko nie zostało ustalone, na rzecz tego dziecka od jego rodzica, świadczenie alimentacyjne na podstawie tytułu wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd, chyba że:

 1. drugi z rodziców nie żyje,
 2. ojciec dziecka jest nieznany,
 3. powództwo o ustalenie świadczenia alimentacyjnego od drugiego z rodziców zostało oddalone,
 4. sąd zobowiązał jedno z rodziców do ponoszenia całkowitych kosztów utrzymania dziecka i nie zobowiązał drugiego z rodziców do świadczenia alimentacyjnego na rzecz tego dziecka,
 5. dziecko, zgodnie z orzeczeniem sadu, jest pod opieką naprzemienną obojga rodziców sprawowaną w porównywalnych i powtarzających się okresach.

Dochód uprawniający do świadczeń.
Świadczenie na pierwsze lub jedyne dziecko w rodzinie uzależnione jest od spełnienia kryterium dochodowego:

 • 800,00 złotych netto na osobę w rodzinie,
 • 1 200,00 złotych netto na osobę w rodzinie, jeśli członkiem rodziny jest dziecko niepełnosprawne.

Dziecko pełnoletnie do ukończenia 25. roku życia liczy się do składu rodziny, przy ustalaniu dochodu, jeżeli pozostaje na utrzymaniu rodziców.

Świadczenie wychowawcze na drugie i kolejne dziecko rodzice otrzymują niezależnie od dochodu.

Wysokość świadczenia wychowawczego.

Świadczenie wychowawcze wypłacane jest w kwocie 500 zł na dziecko.

Okres otrzymywania świadczeń, kiedy złożyć wniosek.

Prawo do świadczenia wychowawczego ustalane będzie na okres od 1 października do 30 września roku następnego, a wnioski przyjmowane będą od dnia 1 sierpnia danego roku.
Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego składa się w urzędzie miasta/gminy/ośrodku pomocy społecznej właściwym ze względu na miejsce zamieszkania wnioskodawcy.
Wzory wniosków wraz z załącznikami można pobrać osobiście w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Sztabinie, ul. Augustowska 45/1.

Aktualne wzory wniosków dostępne są również pod adresem:

http://www.mpips.gov.pl/wsparcie-dla-rodzin-z-dziecmi/wzory-wnioskow-o-swiadczenia-dla-rodzin/

Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego można składać również drogą elektroniczną, za pomocą portalu empatia.mrpips.gov.pl, PUE ZUS, ePUAP oraz poprzez bankowość elektroniczną.

Do wniosku, w którym ustalany jest dochód rodziny należy dołączyć:

 • oświadczenie o dochodach innych niż dochody podlegające opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób,
 • w przypadku rolników – oświadczenie o wielkości gospodarstwa rolnego,
 • w przypadku osób podlegającym przepisom o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne – zaświadczenie naczelnika urzędu skarbowego,
 • w przypadku osoby samotnie wychowującej dziecko – dokumenty dotyczące zasądzonych alimentów,
 • w przypadku cudzoziemców – określone zezwolenia na pobyt i pracę w Polsce,
 • w przypadku rozwodu lub separacji - prawomocne orzeczenie sądu orzekające rozwód lub separację,
 • w przypadku opiekuna prawnego - orzeczenie sądu opiekuńczego o ustaleniu opiekuna prawnego dziecka,
 • w przypadku opiekuna faktycznego - zaświadczenie sądu opiekuńczego lub ośrodka adopcyjnego o prowadzonym postepowaniu sądowym w sprawie przysposobienia dziecka,
 • inne dokumenty potwierdzające  spełnienie warunków do przyznania lub ustalenia wysokości świadczenia wychowawczego.

Do dochodu wlicza się alimenty od drugiego rodzica oraz alimenty z Funduszu Alimentacyjnego.

Od dochodu można odliczyć alimenty świadczone na rzecz osób trzecich, spoza rodziny.

W przypadku, gdy osoba ubiegająca się o świadczenie wychowawcze na kolejny okres złoży wniosek wraz z dokumentami:

 • do dnia 31 sierpnia, ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz  wypłata świadczenia przysługująca za miesiąc październik danego roku następuje do dnia 31 października danego roku,
 • w okresie od dnia 1 września do dnia 30 września danego roku, ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz  wypłata przysługującego świadczenia wychowawczego następuje do dnia 30 listopada tego roku,
 • w okresie od dnia 1 października do dnia 31 października danego roku,  ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz  wypłata przysługującego świadczenia wychowawczego następuje do dnia 31 grudnia tego roku,
 • w okresie od dnia 1 listopada do dnia 30 listopada danego roku, ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz  wypłata przysługującego świadczenia wychowawczego następuje do dnia 31 stycznia następnego roku,
 • w okresie od dnia 1 grudnia danego roku do 31 stycznia następnego roku, ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz  wypłata przysługującego świadczenia wychowawczego następuje do ostatniego dnia lutego następnego roku.

Złożenie wniosku później niż w październiku danego roku oznacza, że prawo do świadczenia wychowawczego ustalone zostanie od miesiąca złożenia wniosku, bez wyrównania za wcześniejsze miesiące (w ramach danego okresu zasiłkowego).

Zmiany mające wpływ na prawo do świadczenia wychowawczego

W przypadku wystąpienia zmian, które mają wpływ na prawo do świadczenia wychowawczego (np. zmiana liczby członków rodziny, uzyskanie/utrata dochodu, wyjazd członka rodziny poza granice Rzeczypospolitej Polskiej i inne), osoba otrzymująca świadczenie jest zobowiązana do niezwłocznego powiadomienia o tym organu właściwego wypłacającego to świadczenie.

Utrata dochodu oznacza utratę dochodu spowodowaną:

 • uzyskaniem prawa do urlopu wychowawczego,
 • utratą zasiłku lub stypendium dla bezrobotnych,
 • utratą zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej,
 • utratą zasiłku przedemerytalnego lub świadczenia przedemerytalnego, nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego, a także emerytury lub renty, renty rodzinnej lub renty socjalnej,
 • wyrejestrowaniem pozarolniczej działalności gospodarczej lub zawieszeniem jej wykonywania w rozumieniu art. 14a ust. 1d ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej,
 • utratą zasiłku chorobowego, świadczenia rehabilitacyjnego lub zasiłku macierzyńskiego, przysługujących po utracie zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej,
 • utratą zasądzonych świadczeń alimentacyjnych w związku ze śmiercią osoby związanej do tych świadczeń lub utratą świadczeń pieniężnych wypłacanych w przypadku bezskuteczności egzekucji alimentów w związku ze śmiercią osoby zobowiązanej do świadczeń alimentacyjnych,
 • utratą świadczenia rodzicielskiego,
 • utratą zasiłku macierzyńskiego, o którym mowa w przepisach o ubezpieczeniu społecznym rolników,
 • utrata stypendium doktoranckiego, określonego w art. 200 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym.

Uzyskanie dochodu oznacza uzyskanie dochodu spowodowane:

 • zakończeniem urlopu wychowawczego,
 • uzyskaniem zasiłku lub stypendium dla bezrobotnych,
 • uzyskaniem zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej,
 • uzyskaniem zasiłku przedemerytalnego lub świadczenia przedemerytalnego, nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego, a także emerytury lub renty, renty rodzinnej lub renty socjalnej,
 • rozpoczęciem pozarolniczej działalności gospodarczej lub wznowieniem jej wykonywania w rozumieniu art. 14a ust. 1d ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej,
 • uzyskaniem zasiłku chorobowego, świadczenia rehabilitacyjnego lub zasiłku macierzyńskiego, przysługujących po utracie zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej,
 • uzyskaniem świadczenia rodzicielskiego,
 • uzyskaniem zasiłku macierzyńskiego, o którym mowa w przepisach o ubezpieczeniu społecznym rolników,
 • uzyskaniem stypendium doktoranckiego, określonego w art. 200 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym.

Przepisów o utracie i uzyskaniu dochodu nie stosuje się do dochodu z tytułu zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej i dochodu z tytułu wyrejestrowania lub rozpoczęcia pozarolniczej działalności gospodarczej, jeżeli członek rodziny lub dziecko pozostające pod opieką opiekuna prawnego utracili dochód z tych tytułów i w okresie 3 miesięcy, licząc od dnia utraty dochodu, uzyskali dochód u tego samego pracodawcy lub zleceniodawcy lub zamawiającego dzieło lub ponownie rozpoczęli pozarolniczą działalność gospodarczą.

Nienależnie pobrane świadczenie wychowawcze.

Osoba, która pobrała nienależnie świadczenie wychowawcze jest obowiązana do jego zwrotu.

Za nienależnie pobrane świadczenia wychowawcze uważa się:

 1. świadczenie wychowawcze wypłacone mimo zaistnienia okoliczności powodujących ustanie lub zawieszenie prawa do świadczenia wychowawczego albo wstrzymanie wypłaty świadczenia wychowawczego, jeżeli osoba pobierająca to świadczenie była pouczona o braku prawa do jego pobierania;
  1a) świadczenie wychowawcze wypłacone w związku z zastosowaniem przepisów o utracie i uzyskaniu dochodu – po ustaleniu, że wystąpiły okoliczności, o których mowa w art. 7 ust. 3a,
 2. świadczenie wychowawcze przyznane lub wypłacone na podstawie fałszywych zeznań lub dokumentów albo w innych przypadkach świadomego wprowadzenia w błąd przez osobę pobierającą to świadczenie;
 3. świadczenie wychowawcze wypłacone w przypadku, o którym mowa w art. 16 ust. 6, za okres od dnia, w którym osoba stała się uprawniona  do świadczeń na rodzinę w innym państwie w związku ze stosowaniem przepisów o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego, do dnia wydania decyzji o uchyleniu decyzji przyznającej świadczenie wychowawcze;
 4. świadczenie wychowawcze przyznane na podstawie decyzji, której następnie stwierdzono nieważność z powodu jej wydania bez podstawy prawnej lub z rażącym naruszeniem prawa albo świadczenie wychowawcze przyznane na podstawie decyzji, która została następnie uchylona w wyniku wznowienia postępowania i osobie odmówiono prawa do świadczenia wychowawczego;
 5. świadczenie wychowawcze wypłacone osobie innej niż osoba, która została wskazana w decyzji przyznającej świadczenie wychowawcze, z przyczyn niezależnych.

Od kwot nienależnie pobranego świadczenia wychowawczego naliczane są odsetki ustawowe za opóźnienie. Nienależnie pobrane świadczenie wychowawcze podlega egzekucji w trybie przepisów o postepowaniu egzekucyjnym w administracji.

Świadczenie wychowawcze a praca poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej

Jeżeli wnioskodawca lub członek jego rodziny przebywa poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej - w państwie Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, a wyjazd/pobyt ten nie ma charakteru turystycznego, leczniczego lub nie jest związany z podjęciem przez dziecko kształcenia poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, organ właściwy przekazuje wniosek wraz z dokumentami lub występuje z zapytaniem o koordynację do Marszałka Województwa w celu rozpatrzenia wniosku i ustalenia czy nie mają zastosowania unijne przepisy o koordynacja sytemu zabezpieczeń społecznych. Ma to na celu niedopuszczenie do sytuacji pobierania  przez tą samą osobę podobnych świadczeń w dwóch państwach UE/EOG jednocześnie.

Więcej informacji:

http://www.mpips.gov.pl/wsparcie-dla-rodzin-z-dziecmi/rodzina-500-plus/

Aktualne wzory wniosków dostępne są pod adresem:

http://www.mpips.gov.pl/wsparcie-dla-rodzin-z-dziecmi/wzory-wnioskow-o-swiadczenia-dla-rodzin/

Interesanci przyjmowani są od poniedziałku do piątku w godz. 8:00 - 13:00 w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Sztabinie, ul. Augustowska 45/1.

 • Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sztabinie czynny jest od poniedziałku do piątku w godzinach 7.00 – 15.00
 • Nabywca:  Gmina Sztabin, ul. Augustowska 53, 16-310 Sztabin, NIP: 846-159-78-91. 

  Płatnik/Odbiorca: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sztabinie, ul. Augustowska 45/1, 16-310 Sztabin