DEFINICJA PRZEMOCY

Jednorazowe albo powtarzające się umyślne działanie lub zaniechanie naruszające prawa lub dobra osobiste osób, w szczególności narażające je na niebezpieczeństwo utraty życia, zdrowia, naruszające ich godność, nietykalność cielesną, wolność, w tym seksualną, powodujące szkody na ich zdrowiu fizycznym lub psychicznym, a także wywołujące cierpienia i krzywdy moralne u osób dotkniętych przemocą.

RODZAJE PRZEMOCY

 1. Przemoc fizyczna
  Każde zachowanie skierowane przeciwko ciału ofiary mogące prowadzić do bólu oraz fizycznych obrażeń (m.in. popychanie, odpychanie, obezwładnianie, przytrzymywanie, policzkowanie, szczypanie, kopanie, duszenie, bicie otwartą ręką i pięściami, bicie przedmiotami, parzenie, polewanie substancjami żrącymi, użycie broni, porzucenie w niebezpiecznej okolicy, nie udzielenie koniecznej pomocy).
 2. Przemoc psychiczna
  Agresywne zachowania, które mają charakter poniżający lub budzący poczucie zagrożenia i wywołują emocjonalne cierpienie lub ból (m.in. wyśmiewanie, wyzywanie, stała krytyka, kontrolowanie ograniczanie kontaktów z innymi osobami, domaganie się posłuszeństwa, zawstydzanie, oskarżanie, stosowanie gróźb, szantażowanie).
 3. Przemoc seksualna
  Wymuszanie współżycia seksualnego lub nieakceptowanych pieszczot i praktyk seksualnych.
 4. Przemoc ekonomiczna
  Uniemożliwianie dostępu do rodzinnych środków finansowych i możliwości ich pozyskiwania (np. odbieranie zarobionych pieniędzy, uniemożliwianie podjęcia pracy zarobkowej, niezaspokajanie podstawowych, materialnych potrzeb rodziny).
 5. Zaniedbanie
  Przemocą jest także ZANIEDBYWANIE I NIEZASPOKAJANIE podstawowych potrzeb członka rodziny, które prowadzi do jego cierpienia.

SKUTKI PRZEMOCY

Długotrwałe trwanie w przemocy prowadzi do zaburzeń charakterystycznych dla osób przeżywających ekstremalne, traumatyczne doświadczenia. Osoby przystosowują się powoli do roli ofiary i przestają się bronić. Konieczna jest wtedy pomoc z zewnątrz!

Dzieci wzrastające w domu przepełnionym przemocą są jej często zapomnianymi ofiarami.

Doznają przemocy nie tylko wtedy, gdy są bezpośrednio maltretowane lub zaniedbywane przez rodziców lub opiekunów. Cierpią także wtedy, gdy są świadkami przemocy dorosłych.
Przemoc domowa wyrządza dzieciom wiele poważnych szkód zarówno fizycznych, jak i psychicznych, których skutki są odczuwalne również w życiu dorosłym.

Jeśli jesteś świadkiem przemocy domowej pamiętaj że, Twoim moralnym i prawnym obowiązkiem jest zareagowanie i zgłoszenie tego faktu odpowiednim instytucjom.
Poniższe instytucje, które mogą wszcząć procedurę Niebieskiej Karty poprzez wypełnienie formularza "Niebieska Karta A":

 • Policja,
 • Ośrodki Pomocy Społecznej,
 • Gminne Komisje Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (jeśli przemoc związana jest z problemem alkoholowym),
 • Placówki Oświaty,
 • Placówki służby zdrowia.

Niebieska Karta służy:

 • dokumentowaniu faktów związanych z przemocą w danej rodzinie,
 • ocenie zagrożenia dalszą przemocą,
 • przygotowaniu skutecznego planu pomocy osobie poszkodowanej,
 • usprawnianiu procedur działania w sprawach dotyczących przemocy,
 • poszerzaniu wiedzy dotyczącej zjawiska przemocy.

Osoby z powiatu augustowskiego mogą skorzystać z bezpłatnego wsparcia psychologicznego i porad prawnych udzielanych przez:

 • psychologa przyjmującego w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Augustowie, ul. Młyńska 52, 16 - 300 Augustów, w każdą środę i piątek w godzinach od 16:00 do 18:00. Osoby zainteresowane prosimy o kontakt pod w/w adresem, bądź telefonicznie (87) 643 20 71
 • radcę prawnego przyjmującego w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Augustowie, ul. Młyńska 52, 16 - 300 Augustów, w każdy poniedziałek i piątek w godzinach od 12:00 do 15:00. Osoby zainteresowane prosimy o kontakt pod w/w adresem, bądź telefonicznie (87) 643 20 71.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Augustowie, ul. Młyńska 52 prowadzi zajęcia dla osób stosujących przemoc w rodzinie - PROGRAM KOREKCYJNO-EDUKACYJNY, który ma na celu oduczenie stosowania przemocy - wobec osób dorosłych oraz dzieci.

Cotygodniowe zajęcia grupowe, realizowane w okresie trzech miesięcy, rozpoczynają się od spotkania indywidualnego. W czasie tego spotkania można dowiedzieć się wiele na temat istoty przemocy, zapoznać się z treściami programu i zdecydować o uczestnictwie.

 • Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sztabinie czynny jest od poniedziałku do piątku w godzinach 7.00 – 15.00
 • Nabywca:  Gmina Sztabin, ul. Augustowska 53, 16-310 Sztabin, NIP: 846-159-78-91. 

  Płatnik/Odbiorca: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sztabinie, ul. Augustowska 45/1, 16-310 Sztabin