Komu przysługuje stypendium szkolne.

 1. Uczniom szkół publicznych i niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych oraz słuchaczom publicznych kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych  - do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia.
 2. Wychowankom publicznych i niepublicznych ośrodków umożliwiających dzieciom i młodzieży upośledzonym w stopniu głębokim, a także dzieciom i młodzieży upośledzonym umysłowo ze sprzężonymi niepełnosprawnościami realizację odpowiednio obowiązku szkolnego i obowiązku nauki - do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki.
 3. Uczniom szkół niepublicznych nieposiadających uprawnień szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych – do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki.

Stypendium nie przysługuje:

 1. uczniowi klasy zerowej,
 2. uczniowi, który nie mieszka na terenie gminy Sztabin,
 3. uczniowi, który otrzymuje inne stypendium ze środków publicznych z wyjątkiem sytuacji, kiedy łączna kwota otrzymywanych stypendiów nie przekracza w danym roku szkolnym dwudziestokrotności kwoty, o której mowa w art. 6 ust.2 pkt. 2 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych, a w przypadku słuchaczy kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych - osiemnastokrotności kwoty, o której mowa w art.6 ust. 2 pkt. 2 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych.

Dochód uprawniający do stypendium szkolnego.

Dochód netto na członka rodziny z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku nie może być wyższy niż kwota 528,00 zł.

Za dochód rodziny uważa się sumę miesięcznych przychodów z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku, lub w przypadku utraty dochodu z miesiąca w którym wniosek został złożony, bez względu na tytuł i źródło ich uzyskania, pomniejszoną o:

 1. wysokość potrąconej zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych,
 2. składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz społeczne określone w odrębnych przepisach,
 3. kwotę alimentów świadczonych na rzecz innych osób.

Termin składania wniosków.

 • dla uczniów szkół do 15 września każdego roku.
 • dla słuchaczy kolegiów do 15 października każdego roku.

Formy udzielania stypendium szkolnego:

1. Stypendium może być udzielone w następujących formach:

1) całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych prowadzonych w ramach planu nauczania, jak również wykraczających poza ten plan i wyrównawczych, a także udziału w zajęciach edukacyjnych realizowanych poza szkołą, dotyczących w szczególności:

 1. a) zakupu podręczników, ćwiczeń, zeszytów, lektur szkolnych, encyklopedii, słowników, atlasów, komputera, części do komputera, drukarki, tonerów do drukarki, pamięci przenośnej do komputera, programów komputerowych, biurka i krzesła do biurka, opłat za abonament internetowy w tym koszty założenia internetu oraz koszty naprawy komputera oraz innych pomocy edukacyjnych,
 2. b) zakupu przyborów i pomocy szkolnych, tornistrów, ubioru i obuwia na zajęcia wychowania fizycznego a także odzieży i obuwia gdy ich posiadanie w sposób bezpośredni wiąże się z procesem edukacyjnym ucznia oraz innego wyposażenia uczniów wymaganego przez szkołę,
 3. c) opłat wymaganych przez szkołę, w tym: opłat czesnego w szkołach niepublicznych, wycieczek szkolnych, wyjść do kina, teatru, muzeum, na basen, ubezpieczenia zbiorowego i innych wydatków wymaganych obligatoryjnie przez szkołę,
 4. d) opłat za udział w zajęciach edukacyjnych wykraczających poza zajęcia objęte programem nauczania, a w szczególności: wyrównawczych zajęciach edukacyjnych, zajęciach logopedycznych, zajęciach muzycznych, kursach językowych, komputerowych, sportowych i innych,
 5. e) zakup sprzętu muzycznego, sportowego, itp., zgodnie z zainteresowaniami lub zdolnościami ucznia,
 6. f) zakup okularów korekcyjnych,
 7. g) zakup stroju wymaganego na zajęcia praktycznej nauki zawodu oraz zakup materiałów niezbędnych do realizacji zajęć praktycznych,
 8. h) zakup materiałów dydaktycznych dla uczniów niepełnosprawnych;

2) całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów związanych z pobieraniem nauki poza miejscem zamieszkania, a w szczególności: transport środkami komunikacji (BILETY MIESIĘCZNE OD WRZEŚNIA DO CZERWCA), zakwaterowanie w internacie lub bursie, opłaty czesnego za szkołę;

3) całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów związanych z dożywianiem w stołówce.

 1.  W przypadku braku możliwości udzielenia stypendium w formach określonych w ust. 1 dopuszcza się udzielenie w formie świadczenia pieniężnego lub w kilku formach.
 2.  Stypendium szkolne w formie świadczenia pieniężnego może być wypłacone po złożeniu przez wnioskodawcę oświadczenia o braku możliwości przyznania pomocy w formie pokrycia kosztu udziału w zajęciach edukacyjnych lub pomocy rzeczowej, a w przypadku słuchaczy kolegiów – oświadczenie o braku celowości przyznania pomocy w tych formach.
 3. Realizacja stypendium szkolnego odbywa się na podstawie przedłożonych przez wnioskodawcę faktur, rachunków, oświadczeń, biletów lub innych dokumentów potwierdzających nabycie usługi, towaru, za okres od września roku bieżącego do czerwca roku następnego.
 4.  Udokumentowane wydatki winny być wystawione imiennie na ucznia lub wnioskodawcę,
 5.  Udokumentowane wydatki winny być opisane klauzulą „Zakupiono w ramach udzielonej pomocy materialnej o charakterze socjalnym uczniowi – wskazać imię i nazwisko - na rok szkolny…”,
 1. Rozliczeniu podlegają również wydatki kwalifikowane typu: podręczniki, ćwiczenia, plecak szkolny, zeszyty i inne przybory szkolne zakupione na rok szkolny na który przyznane jest stypendium szkolne w okresie poprzedzającym złożenie wniosku tj. w miesiącach LIPIEC, SIERPIEŃ, a w przypadku słuchaczy kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych w miesiącach lipiec, sierpień, wrzesień. Pozostałe koszty kwalifikowane wymienione w ust. 1 ulegają rozliczeniu za okres, na który udzielono pomocy materialnej o charakterze socjalnym.
 2. Jeżeli udokumentowane wydatki będą niższe niż wysokość przyznanego stypendium, wnioskodawca otrzyma kwotę w wysokości faktycznie poniesionych kosztów.

 

Stypendia szkolne będą wypłacane zgodnie z dyspozcyja klietna na wskazen przez niego konto bankowe w terminie wskazanym w decyzji.

Rodzice/opiekunowie prawni ucznia otrzymującego stypendium szkolne lub pełnoletni uczeń są obowiązani niezwłocznie powiadomić o ustaniu przyczyn, które stanowiły podstawę przyznania stypendium szkolnego.

Należności z tytułu nienależnie pobranego stypendium podlegają ściągnięciu w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

Wnioski o ustalenie prawa do stypendium można pobrać ze strony internetowej lub osobiście w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Sztabinie.

Wnioski należy składać od 1 do 15 dnia września każdego roku od poniedziałku do piątku w godzinach od 07:00 do 15:00 w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Sztabinie, ul. Augustowska 45/1.

 

 • Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sztabinie czynny jest od poniedziałku do piątku w godzinach 7.00 – 15.00
 • Nabywca:  Gmina Sztabin, ul. Augustowska 53, 16-310 Sztabin, NIP: 846-159-78-91. 

  Płatnik/Odbiorca: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sztabinie, ul. Augustowska 45/1, 16-310 Sztabin