Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka w wysokości 1.000 zł na jedno dziecko.

Komu przysługuje zapomoga.

  1. matce lub ojcu dziecka,
  2. opiekunowi prawnemu dziecka,
  3. opiekunowi faktycznemu dziecka

Jednorazowa zapomoga nie przysługuje:

jeżeli członkowi rodziny przysługuje za granicą świadczenie z tytułu urodzenia dziecka, chyba, że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej.

Zapomoga przysługuje, jeżeli:

  1. Dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie przekracza kwoty 1.922,00 zł.
  2. Kobieta pozostawała pod opieką medyczną nie później niż od 10 tygodnia ciąży do porodu. Pozostawanie pod opieką medyczną potwierdza się zaświadczeniem lekarskim lub zaświadczeniem wystawionym przez położną.

Wymogu pozostawania pod opieką medyczną nie stosuje się do osób będących prawnymi lub faktycznymi opiekunami dziecka, a także osób, które przysposobiły dziecko.

Wysokość zapomogi.

Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka w wysokości 1.000 zł na jedno dziecko.

Kiedy i gdzie złożyć wniosek.

Wniosek o wypłatę jednorazowej zapomogi składa się w terminie 12 miesięcy od dnia narodzin dziecka, a w przypadku gdy wniosek dotyczy dziecka objętego opieką prawną, opieką faktyczną albo dziecka przysposobionego - w terminie 12 miesięcy od dnia objęcia dziecka opieką albo przysposobienia nie później niż do ukończenia przez dziecko 18 roku życia.

Wnioski o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego można pobrać ze strony internetowej lub osobiście w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Sztabinie.
Interesanci przyjmowani są od poniedziałku do piątku od 8:00 do 12:30 w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Sztabinie, ul. Augustowska 45/1.

  • Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sztabinie czynny jest od poniedziałku do piątku w godzinach 7.00 – 15.00
  • Nabywca:  Gmina Sztabin, ul. Augustowska 53, 16-310 Sztabin, NIP: 846-159-78-91. 

    Płatnik/Odbiorca: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sztabinie, ul. Augustowska 45/1, 16-310 Sztabin